Yayın Politikası Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılarda yer alan konular, derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Dergi, yayınlanmak üzere gönderilen orijinal araştırma makalelerine öncelik verir. Genel İlkeler Yalnızca bireysel yazarları tarafından onaylanan ve daha önce başka bir dergiye gönderilmeyen veya yayınlanmayan yazılar değerlendirmeye alınır. Ön kontrolden geçen makaleler, iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olanlar, özgünlükleri, metodolojisi, ele alınan konunun önemi ve dergi kapsamına uygunluğu açısından baş editör tarafından değerlendirilir. Bilimsel toplantılarda yer alan kısa sunumlara makalede belirtilmesi halinde atıfta bulunulabilir. Editör, resmi kurallara uygun kağıtları en az iki ulusal/uluslararası hakeme teslim eder ve hakemlerin raporları doğrultusunda yazarlar tarafından düzenlenerek yayınlanmak üzere kabul edilir. Dergiye gönderilen makalelerde bir yazarın adının (eksik, ek veya sıra) değiştirilmesi, beyan edilen tüm yazarların yazılı iznini gerektirir. Reddedilen yazılar ve grafikler yazara iade edilmez. Açık Erişim Bildirimi ETKİ Dergisi, tüm içeriğin kullanıcı veya kurumu tarafından ücretsiz olarak erişilebildiği anlamına gelen açık erişimli bir dergidir. Ticari amaçlar dışında, kullanıcıların bu dergideki tüm metinleri, yayıncıdan veya yazardan izin almadan okumalarına, indirmelerine, kopyalamalarına, yazdırmalarına, aramalarına veya bağlantı kurmalarına izin verilir. ETKİ Dergisi ’ndeki tüm makaleler, açık erişim makaleleridir. Kör Hakemlik Süreci Yalnızca bireysel yazar tarafından onaylanan ve başka bir dergiye gönderilmeyen ve önceden yayınlanmayan yazılar, ön değerlendirme için kabul edilir. Gönderilen makaleler, iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. Baş editör, yazıları bilimsel içeriklerine göre etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, vatandaşlık, yazarların dini inançları ve siyasi felsefesine bakılmaksızın değerlendirir ve seçilen yazıların çift kör hakemli incelemesinden emin olur. Seçilen yazılar en az iki ulusal/uluslararası hakeme gönderilir ve hakemlerin raporlarına göre yazarlar tarafından düzenlenerek Baş Editör tarafından ön değerlendirme ve yayın kararı verilir. Baş editör, yazarlar, editörler ve hakemler arasında herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermez ve yazıların Dergide yayınlanmasına ilişkin nihai karardan sorumludur. Hakem değerlendirmeleri nesnel olmalıdır. Hakemlik yapılırken, aşağıdaki yönlerle ilgili yorumları beklenir. Makale yeni ve önemli bilgiler içeriyor mu? Özet, makalenin içeriğini açık ve doğru bir şekilde tanımlıyor mu? Sorun önemli ve özlü bir şekilde ifade edilmiş mi? Yöntemler kapsamlı bir şekilde tanımlanmış mı? Yorumlar ve sonuçlar sonuçlarla doğrulanıyor mu? Alandaki diğer çalışmalara yeterli atıflar yapılmış mı? Dil kabul edilebilir mi? Hakemler, gönderilen makaleyle ilgili tüm bilgilerin, telif hakkı ihlalinden ve intihalden haberdar oldukları takdirde, editöre bildirilmesi gerektiğinin gizli tutulmasını sağlamalıdır. Yazının konusunu gözden geçirmeye hak kazanmadığını hisseden veya hızlı gözden geçirmenin imkânsız olacağını bilen bir hakem, editöre haber vermeli ve bunu editöre bildirmelidir. Editör, çalışmaların gizli ve bireysel olduğunu ve bunun gizliliği konusunda hakemleri bilgilendirir. Hakemler ve editör kurulu, yazıları başka kişilerle tartışamaz. Hakemlerin anonimliği önemlidir.
Edebiyat, Tiyatro ve Kültür  İncelemeleri Dergisi